ބޭރު ސަފީރުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސިއްޙީ ދާއިރާއިން ބޮންޑު އޮވެ ސަރުކާރަށް ހިދުމަތް ނުކުރޭ

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަހުވަދޫ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ބައެއް މަސައްކަތް ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފި

މިއަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހުގެ ރަސްމީ ދިދަ ނެގުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ

ވައްކަމުގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވާތީ ސަމާލުވުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

އިކޮނަމިކް މިނިސްޓަރާއި، ދެ މެމްބަރަކު ޕީޕީއެމް އަށް ސޮއިކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް 13.6 އިންސައްތަ މައްޗަށް