އަތޮޅުތަކުގައި ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަށް ފެނަކައަށް 150މިލިޔަން

ޙައްޖަށް ފުލުހުން ގެންދިއުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ވިލިމާލޭ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް އެހީތެރިވުމަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް

އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ 389 އޮފީހެއްގެ ނަން އާންމުކޮށްފި

ކަޅު ހެދުން ލައިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓީޗަރުން މިއަދު ކިޔަވައިދިނުމަށް ނިކުމެއްޖެ

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައިއަޅާ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް މިމަހުގެ 25ގައި އިއުލާންކުރަނ

މާލޭގެ އެކިމަގުތުން 1600 ޑަސްބިން ކޮތަޅުގެ ކުނި

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގައި އާ ޑައިލިސިސް ޔުނިޓެއް ގާއިމްކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ހަތަރު އެއަރޕޯޓަކަށް ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް