ބޯހިމެނުމުގައި އެއްކުރެވޭ ބިދޭސީންގެ ފަރުދީ މައުލޫމާތު ހާމައެއްނުކުރާނެ

"ނޮން-ޕްރޮފެޝަނަލް" ވަޒީފާތަކަށް ބިދޭސީން ގެނައުން ހުއްޓާލުން

ދިރުވާލައިގެން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ދެ މީހަކު އަތުލައިގެންފި

27 މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

މަޑިއްފުށްޓާއި ބުރުނީގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްބުމުގައި ސޮއ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އިތުރު ވޯޓު ފޮށިތަކެއް ބަހައްޓަނީ

އޭޑީކޭގައި އައު ޚިދުމަތްތަކެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި

ނޫސްވެރިއަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލަ މީޑިއާ ކައުންސިލުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ހުޅުމާލެ - މާލެ ދެމެދު ބްރިޖު އެޅުމުގެ މަޝްރޫއު އިއުލާނުކޮށްފި