މާފުށި ޖަލަށް ފޯނުތަކެއް އެތެރެކުރަން އުޅެނިކޮށް އަތުލައިގެންފި

ހުޅުދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށް ނިމިއްޖެ

އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ލިކިއުޑިޓީ މެނޭޖްމަންޓްގެ ބައްދަލުވުން

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް

ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ތިމަރަފުށީގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަޙައްދަކަށް ޔެލޯ އެލަރޓް ނެރުއްވައިފި

"ލަންކާ ވިއްސާރައިގެ މިހާތަނަށް ދިވެއްސަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވޭ"

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ ހިންގުމަށް ބަދަލުތަކެއް !

މިދުވަސްވަރު މޫދު ކުޅިވަރުތައް ނުހިންގެވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި