މިއީ އެންމެ ކާމިޔާބު މަސްވެރިންގެ ދުވަސް - މިނިސްޓަރ ޝައިނީ

އަންނަ ހަފްތާގައި މެކޭނިކަލް ޕާކިންގ ސިސްޓަމް ޓެސްޓްކުރަނީ

ދިރާގުން ނޮކިޔާ އާއި ހުއާވޭއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ހޮޅުދޫގައި ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުވައިފި

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުން މިރޭ ފެން ކެނޑޭނެ

ޓެލެމެޑިސިންގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ 39 ސަރަޙައްދެއްގައި ޤާއިމްކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ އެގްޒެކްޓިވް ޓީމަށް ބަދަލު ގެންނަން ނިންމައިފި

ޑިޖިޓަލް އިޤްތިޞާދަކާއި ރައްޔިތުން ގުޅުވާލަދިނުމަކީ އަމާޒެއް

ޢާންމު މައިދާންތަކުގައި އެނަރޖީ ޑްރިންކްސް އިސްތިހާރު ނުކުރެވޭނެ