އުސްފަސްގަނޑުގެ މަސައްކަތް 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ

ކަސްޓަމްސްގެ އަހަރީ ދުވާހާއި ގުޅިގެން "އީދު ހަދިޔާ ދިނުން"

"ތިން ހަމަ" އަދި "ރުމާލު 2" ރައީސް ނެރެދެއްވައިފި

ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަސްތެރޭ 5.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި

މަގުމަތީގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުން މަޑުޖައްސާލައިފި

މާލޭގެ މަގުތައް އަލުން ޑިޒައިން ކުރަނީ

ކަސްޓަމްސްއާއި އިމިގްރޭޝަން އެއްކޮށްލުމަށް ސަރުކާރުން ވިސްނަވަނީ

ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާވަރު އިތުރުވާނަމަ ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ- ސްޓެލްކޯ

މަނާ ގަޑީގައި ވެހިކަލް ދުއްވައިގެން 61 މީހަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި