އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހައިކޯޓަށް ހުށައެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްފި

ބޭރުދަރިވަރުން އައިޔޫއެމަށް ކިޔަވަން އައުމަކީ އުއްމީދުކުރާ ކަމެއް

އައި.ސީ.ޔޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެންނަވައިފި

އެއަރޕޯޓުގައި ހިނގި ހާދިސާގައި ޒަޚަމްވި މީހާގެ ހާލު ބައްލަވައިފި

މެރިން ޕޮލިހަށް ހުށަހެޅުނު ހުރިހާ މައްސަލައެއް ނިމިއްޖެ

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހަކު 10 އަހަރަށް ޖަލަށް !

ފުލުހުން ޓޯ ކޮށްފައިވާ 291 އުޅަނދެއް ނައްތާލައިފި

ދިއްދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަޙައްދު މާރޗް މަހު ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ

ހުރިހާ ސަރުކާރު ސްކޫލެއްގައި އަލިފާން ނިއްވާ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށްފި