03މަސްދުވަހަށް ހުޅުމާލެއަށް ނޭރުމަށް މީހެއްގެ މައްޗަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކޯޓުން ޝަރުޠު ކޮށްފި.

ރަޝިޔާގެ ސާރވޭ ބޯޓެއް ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަށް ލައްވަމުން އެބަދޭ -އެމްއެންޑީއެފް

ކުޑަކުދިންނާމެދު އިހުމާލުވުމުގެ މައްސަލަތަކެއް ފ.އަތޮޅުގެ ކުޑަކުދިންނާއި ބެހޭ ސެންޓަރަށް

ހޭންޑް ބޯލް ބޭސިކް ރެފްރީސް ކޯހެއް މިއަންނަ މަހުގައި ފަށަނީ

ވަކި މުއްދަތަކަށް ބިދޭސީން އެތެރެކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ ޕްލޭނެއް

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ

ރޭ ލ.ގަމުގައި ބަޔަކު ދިން ހަމަލާއެއްގައި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫ ލިންކް ރޯޑުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިގައިފި