ކުޑަކުދިންނާއި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލަތަކެއް ބަލަނީ

ޔުނިވާސިޓީގެ ފެކަލްޓީއަކުން ގުރައިދޫ މަރުކަޒަށް އެހީވެދީފި

ގާނޫނުލް އުގޫބާތަށް އަމަލުކުރަން ފަށަން ގޮތެއްނިންމުން މާދަމާ

އެލާގެ މައްސަލައިގަ ވިލާއަށް ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތް-ކޯޓު

ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ

ގާނޫނުލް އުގޫބާތަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމާއިމެދު 1:30ގައި ވޯޓަށް

2014 ގައި ޕީޖީ އަށް ހުށަހެޅުނު %70 މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައި

ކުއްތާގެ އެހީގައި މާލޭ ގެއަކުން މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި

މާލޭގައި 4 މެގަވޯޓްގެ ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރަނީ