ކުރީގެ އެމްޕީ އަމީންގެ މައްޗަށް ދަށުކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ބާތިލް

ލިންކުރޯޑްުގައި އިތުރު އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާ 2 މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ނޫރުގެ މަރާއި ގުޅިގެން އަނެއްކާވެސް އިތުރު މީހަކު ހޯދަނީ

ފޮޓޯ ޢާންމުކުރުމުން އެކަކު ފުލުހުންނަށް އަމިއްލައަށް ހަވާލުވެއްޖެ

ހުމާމުގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުމެއް ބާއްވައިފި

500 އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ ޢަދަދު މަދު - ކޮމިޝަނަރ

ކުރީ ހަފްތާއަށްވުރެއް ނިމިދިޔަ ހަފްތާގައި މާލޭގައި ކުއްމަދުވެއްޖެ

މާފުށީ ޖަލުގެ ސެކްޝަންތައް ޢަމަލުކުރާ އުސޫލު ތަޢާރަފްކޮށްފި

ފާރަގެމާގެ ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޝަނުގަ 6 ލައްކަ ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި