އިމަރޖެންސީ ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓް ފްރޭމްވާރކެއް އެކުލަވާލަނީ

ލ.ގަމުގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ 3ބިދޭސީއަކު ޒަޚަމް ކޮށްލައިފި

މަފުށީ ޖަލުގައި ގައިދީންތަކެއް މާރާމާރީ ހިންގައިފި

ބްރިޖުގެ ޕްރީ ފީސިބިލިޓީ މަސައްކަތުގެ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލަނީ

އާ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ގިނަ މައްސަލަތަކަކަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެ

ސިޓީ ކައުންސިލުންދޭ ހިދުމަތްތައް އަދިވެސް މެދުކެނޑިފައި

އަލަށް ވިޔަފާރި ކުރަން ފަށާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވަނީ

ސާކުގެ ޤައުމުތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފި