ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް އަހްލުވެރިކުރުމަށް ފެސިލިޓޭޓަރުން ތަމްރީނު ކުރަނީ

ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޚާއްސަ ޙަރަކާތެއް ނޮދަން އޭރިއާއިން

ދެ ސަފާރީއަކުން ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ބަނދަރު ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފި

އައްޑޫ ލިންކްރޯޑުގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބަލިތަކަށް ހޭލުން ތެރިކުރުމަށް 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ޕްލޭނެއް

ގދ. ތިނަދޫގައި އަވިން ހަކަތަ އުފައްދަން ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރަނީ

ސ. ފޭދޫ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމުކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވައިފި