ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާރސް ލިސްޓް ވަރަށް އަވަހަށް އިޢުލާނުކުރާނެ

ހަނިމާދޫއާއި ކުޅުދުއްފުށީގައި ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީހެއް ޤާއިމްކުރަނީ

މ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުން އެއްވަނަ ދިއްގަރު ސްކޫލުން ހޯދައިފި

ހުސްވެފައިވާ 3 ގޮނޑިއަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ބައި އިލެކްޝަނެއް ނުބާއްވާނެ

ހުޅުމާލެއަށް ހައުސިން ޔުނިޓްތައް ބަދަލުނުކުރުމުގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާނުކުރެވޭ

ދެވަނަ ބުރުގައި ބައެއް ޕާޓީތަކާއިއެކު ކޯލިޝަން ހެދުމަށް މަޝްވަރާ ފަށައިފި-ޔާމީން

ނިދާފަ އޮތް މީހަކު މަރާލި މީހެއްގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި

މީޑިއާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ގޮވާލައިފި

ސްކޫލްތަކަށް މިހާރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑު ތަޢުލީމީ އިންޤިލާބެއް އަންނަމުން:ރައީސް