އައިލެންޑާރސް މޯލްޑިވްސްގެ ޑްރީމް ކެމްޕަސް ހުޅުވަނީ

އީ-ޕާސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ދޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގައި މާލޭގައި ބާއްވާ އަޑުއެހުންތައް ފަށައިފި

ކަށްޓަށް ލިބޭގެއްލުންތަކަށްދޭ ޒަމާނީ ފަރުވާ ރާއްޖެއިން ލިބޭނެ ގޮތްހަދަނީ

ނުކުޅެދޭ ކުދިންނަށް ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ބަލަނީ

ސީއެމްބިއުލަންސްގެ ޚިދުމަތް އޯގަސްޓް ނުވަތަ ސެޕްޓެމްބަރުގައި ފެށޭނެ

2012ގައި ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށްނެގި ލޯނު ނަގާފައި ވަނީ ހުއްދަނެތި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ދެވަނަ ބުރަކަށް

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އަމީން ޢާންމުގެ މަގާމަށް، ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި