ޚަބަރު

އުތުރު ކޮރެޔާގެ މައްސަލާގައި ޗައިނާއާއި ރަޝިޔާއިން އެމެރިކާއާ އަރައިރުންވެއްޖެ

އުތުރު ކޮރެޔާގެ މިސައިލް ޕުރޮގުރާމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް އ.ދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ޗައިނާއާއި ރަޝިޔާއިން އެމެރިކާއާ އަރައިރުންވެ، ހޫނު ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ. އ.ދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައި ވަނީ އުތުރު ކޮރެޔާއިން ދާދިފަހުން ހަދާފައިވާ މިސައިލް ޓެސްޓުތަކަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

މާރިޗު 16 ވަނަ ދުވަހު އުތުރު ކޮރެޔާއިން ވަނީ "ވާސޮންގް-17" މަރުކާގެ އިންޓަރކޮންޓިނެންޓަލް ބެލިސްޓިކް މިސައިލް (އައި.ސީ.ބީ.އެމް) އެއް ޓެސްޓުކޮށްފައެވެ. މިއީ، އެ ޤައުމުން މިހާތަނަށް ޓެސްޓު ހަދާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މިސައިލެވެ. އައި.ސީ.ބީ.އެމް.އަކީ އެހެން ބައްރެއްގައި އޮންނަ ޤައުމަކަށް ހަމަލާދިނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ދުރު ރާސްތާގެ މިސައިލެކެވެ.

މި ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޗައިނާއާއި ރަޝިޔާއިން ވަނީ އެމެރިކާއަށް ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް އަމާޒުކޮށްފައެވެ. އެ ދެ ޤައުމުން ބުނަނީ، އުތުރު ކޮރެޔާއިން މިސައިލް ޓެސްޓުތަކެއް ކުރަމުން ދަނީ އެމެރިކާގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމުގައެވެ. އަދި، އެމެރިކާއާއި ދެކުނު ކޮރެޔާއިން ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކާ ގުޅިގެން ކަމުގައެވެ.

ރަޝިޔާއިން އ.ދ.އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުގެ ނައިބު އެނާ އެވްސްޓިގްނީވާ ވިދާޅުވީ އެމެރިކާއާއި ދެކުނު ކޮރެޔާއިން ހިންގަމުންދާ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކާ ގުޅިގެން "ހީވެސްނުކުރާ ފަދަ" ނަތީޖާއެއް ނިކުތުން ގާތް ކަމުގައެވެ. ޗައިނާއިން އ.ދ.އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުގެ ނައިބު ގެންގް ޝުއަންގް ވެސް ވަނީ އެމެރިކާއާއި ދެކުނު ކޮރެޔާއިން ހިންގަމުންދާ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކަކީ ދިފާޢީ ބޭނުމެއްގައި ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތްތަކެއްތޯ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

ނަމަވެސް، އެމެރިކާއިން ވަނީ މި ތުހުމަތުތަކަށް ރައްދުދީފައެވެ. އެ ޤައުމުން ބުނީ، އުތުރު ކޮރެޔާއިން މިސައިލް ޓެސްޓުތައް އިތުރުކޮށްފައި ވަނީ، އެ ޤައުމާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުން ރެކެން ޗައިނާއާއި ރަޝިޔާއިން އެ ޤައުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭތީ ކަމުގައެވެ. އަދި، ޗައިނާއާއި ރަޝިޔާއިން މި ކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެ ކަމުގައި އެމެރިކާއިން ބުނެއެވެ.

"އެމެރިކާއާއި ދެކުނު ކޮރެޔާއިން ގުޅިގެން ހިންގަމުންދާ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކަކީ މާ ކުރީއްސުރެ ރޭވިގެން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކެއް. އެއީ ދިފާޢީ ގޮތުން ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީނުތަކެއް. އެމެރިކާއިން އުތުރު ކޮރެޔާއާ މެދު އެއްވެސް ހަތުރުވެރިކަމެއް ނުގެންގުޅޭ. އަދި އެ ފަދަ ނިޔަތެއް ވެސް ނެތް،" އެމެރިކާއިން އ.ދ.އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ލިންޑާ ތޯމަސް-ގްރީންފީލްޑް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އ.ދ.ގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، އުތުރު ކޮރެޔާގެ މައްސަލައިގައި އ.ދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ 15 މެންބަރުންގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާ މެދު އ.ދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިޔޯ ގުތެރޭޝް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައެވެ. އަދި، ދެބަސްވުންތަކުގެ ސަބަބުން އުތުރު ކޮރެޔާއާ މެދު ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް އ.ދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ހުރަސްއެޅިފައިވާ ކަމުގައި އޭނާ ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައެވެ.

އުތުރު ކޮރެޔާގެ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ފަހަކަށް އައިސް އިތުރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، އ.ދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް އެ ކަމާ މެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައެއް ނުވެއެވެ. ސަބަބަކީ، އުތުރު ކޮރެޔާއާ އެއްކޮޅަށް ރަޝިޔާއާއި ޗައިނާއިން ތެދުވެ، އެ ޤައުމާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވީޓޯ ކުރުމެވެ. ރަޝިޔާއާއި ޗައިނާއަކީ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ މެންބަރުންނެވެ.

ރަޝިޔާއާއި ޗައިނާއިން ބުނަނީ، އުތުރު ކޮރެޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުކަށި ކުރުމަކީ، އުތުރު ކޮރެޔާގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އޮތް މަގެއް ނޫން ކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް، ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ އަނެއް ތިން ދާއިމީ މެންބަރުން ކަމުގައިވާ އެމެރިކާއާއި އިނގިރޭސިވިލާތާއި ފަރަންސޭސިވިލާތުން ބޭނުންވަނީ އުތުރު ކޮރެޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުކަށި ކުރާށެވެ.

ތޯމަސް-ގްރީންފީލްޑް ވިދާޅުވީ، އުތުރު ކޮރެޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދިނުމަކީ އޮތް ފުރުޞަތެއް ނޫން ކަމުގައެވެ. އަދި، ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދިނުމަށް ބާރުދޭ ފަދަ އަމަލެއް އުތުރު ކޮރެޔާއިން ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އަސްކަރިއްޔާ އިތުރަށް ބާރުގަދަ ކުރަން އުތުރު ކޮރެޔާއިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ބަނޑަށްޖެހި، އިތުރަށް ނިކަމެތިވަމުންދާ ކަމުގައެވެ.