މެމްބަރުން އުނިކުރުމުން އެމްޑީޕީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

"ޝަރުޢީ ނިންމުން ރައީސް މައުމޫނު ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަން ޖެހޭ"

ޓާޓާ ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ތަންތަން ކަނޑައަޅައިފި

ކެއްކުންތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވައިފި

ޕީޕީއެމްގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމްކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ފްލެޓްތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ ފްލެޓް ކަނޑައެޅުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިރިމަރަދޫ ބަނދަރު އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި

"ސަރުކާރާއެކު މަސައްކަތްކުރާނެ ކެނޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ"

އީ-ވޯޓިން ބޭނުން ނުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވައިފި