މާލޭގެ ތަރައްޤީގެ އާ ޕްލޭނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

އޯޒޯންފަށަލަ ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ބިލް ރައީސް ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި

"އައިހެވެން" ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން އޮތީ ތައްޔާރަށް

މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް ތަސްދީގް ކުރައްވައިފި

ފުލުހުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި

ވިއްސާރައިގައި ގެއްލުންވި އައްޑޫގެ ގެތަކަށް އެހީ ދޭން ފަށައިފި

ރަށްރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސްޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

އައްޑޫ ސިޓީން 800 ށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ފުލުހުން ހުށަހަޅާފައިވޭ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަރުމަވެރިންގެ ދުވަސް