ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިތާނީ ކޭމްޕް ފަށައިފި

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރޭވުމުގެ ކުރިން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ- މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ

ބީ.އެމް.އެލް ވިލިނގިލީ ބްރާންޗު ފަޅާލައި، ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ގެންގޮސްފި

ނާއިބު ރައީސް އަރިހަށް، ސިންގަޕޫރު ސަފީރު އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ބަޖެޓް ބަހުސް ނިމެންދެން މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދަނީ

ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތަކާބެހޭ ބިލްތައް އަވަހަށް ފާސްކުރުމަށް އެޗް.އާރު.ސީ.އެމުން ގޮވާލައިފި

ހޯމް މިނިސްޓަރ ފުލުހުންގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސްގެ މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗު ބަދަލުކުރުމަށް އެދިއްޖެ

ދިވެހިންގެ މާއްދީ އަދި މައުނަވީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޙާއްސަ އިސްކަމެއްދޭނަން- މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 1776 1777