ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ފަޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ 40 ރޯހައުސްއެއް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެނަކައާއި ހަވާލުކޮށްފި

އެންއައިސީއަށް ކާނަލް ޖިހާދު އައްޔަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކޮށްފި

ހިންމަފުށީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނާއި ގުޅޭ ޤައުމީ އެކްޝަން ޕްލޭން އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ބީއެމްއެލްއިން މޯބައިލް ޕޭ ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށާއި މާޗަންޓުންނަށް ޙާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ވިއްކާއިރު އިންޒާރު ނުހިމަނާނަމަ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ފިޔަވަޅުއަޅާނެ

މަރަދޫ ބަނދަރު ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 3056 3057