ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ނިންމާލައިފި، ރައްޔިތުންގެ ޤައުމީ ނިންމުން މާދަމާ!

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑިކަމަށްވާ މިއަދު އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމާއި ހަމައަށް ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް 2 ކެންޑިޑޭޓުންވެސް ނިންމާލާފައިވަނީ ސުލްހަވެރިކަމާ އަމާންކަމާއެކުއެވެ. ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ރަސްމީކޮށް ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ 2 ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، އެފަރާތްތަކަށް ތާޢީދު ކުރާ ފަރާތްތަކާއެކު ވެރިރަށް މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޙާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވެއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ލިބޭފަދަ ނުވަތަ ތާއީދު ކުޑަވާފަދަ ނުވަތަ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒެއް ފޯރާފާނެ އެއްވެސް ކަމެއް މިއަދު ހަވީރު 6 ން ފެށިގެން 24 ސެޕްޓެންބަރު ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6 އާ ދެމެދު، އެއްވެސް ވަޞީލަތެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަންގާފައެވެ. އަދި އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ 44 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުނަގާ ދުވަހުގެ ކުރީ ދުވަހު ހަވީރު 6 ން ފެށިގެން ވޯޓުނަގާ ދުވަހުގެ ފަހުދުވަހުގެ ހެނދުނު 6 އާ ދެމެދު، އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް، ނުވަތަ ތާއީދު ހޯދުމަށް މަގުފަހިވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށެވެ.

އިރާޤުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް އަލް ހަލްބައުސީ

ފިލިޕީންސަށް އެރި ތޫފާނުގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 25 އަށް

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯސްޓަލް ކްލީނަޕް ޑޭ ފާހަގަކުރުމަށް ޚާއްސަ ޙަރަކާތެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

ވަޒީފާގެ ހަޤީޤީ ބިރު އޮތީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ މެނިފެސްޓޯގައި - މިނިސްޓަރ ނާޡިމް

ޕީޕީއެމްއިން ހުޅުމާލޭގައި މޫދު ކުޅިވަރުގެ ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ވަރަށް ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ ވިލިމާލޭގައި

މާޔޫސްނުވެ ހިތްވަރާއެކު މެޗަށް ނުކުތުމަށް އެދިވަޑައިގެން ޤައުމީ ޓީމަށް ރައީސް ހިތްވަރުދެއްވައިފި

ޣައްޒާގައި މުޒާހަރާކުރި 3 މީހަކު މަރާލައިފި

ސޫރިޔާގެ ބޯޑަރު ސަރަޙައްދަށް ތުރުކީގެ އަސްކަރީ ހަތިޔާރު ޖަމާކުރަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 1471 1472