ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ނިންމާލައިފި، ރައްޔިތުންގެ ޤައުމީ ނިންމުން މާދަމާ!

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑިކަމަށްވާ މިއަދު އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމާއި ހަމައަށް ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް 2 ކެންޑިޑޭޓުންވެސް ނިންމާލާފައިވަނީ ސުލްހަވެރިކަމާ އަމާންކަމާއެކުއެވެ. ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ރަސްމީކޮށް ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ 2 ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، އެފަރާތްތަކަށް ތާޢީދު ކުރާ ފަރާތްތަކާއެކު ވެރިރަށް މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޙާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވެއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ލިބޭފަދަ ނުވަތަ ތާއީދު ކުޑަވާފަދަ ނުވަތަ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒެއް ފޯރާފާނެ އެއްވެސް ކަމެއް މިއަދު ހަވީރު 6 ން ފެށިގެން 24 ސެޕްޓެންބަރު ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6 އާ ދެމެދު، އެއްވެސް ވަޞީލަތެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަންގާފައެވެ. އަދި އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ 44 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުނަގާ ދުވަހުގެ ކުރީ ދުވަހު ހަވީރު 6 ން ފެށިގެން ވޯޓުނަގާ ދުވަހުގެ ފަހުދުވަހުގެ ހެނދުނު 6 އާ ދެމެދު، އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް، ނުވަތަ ތާއީދު ހޯދުމަށް މަގުފަހިވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށެވެ.

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓްއެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ދުނިޔެ ސާފުކުރުމުގެ ބޮޑު ޙަރަކާތް ރާއްޖޭގައި ފަށައިފި

ސްރިލަންކާގެ ސީ.އައި.އާރު.ޕީން ދިވެހިންނަށް ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތުތަކެއް!

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސްއަށް ކިޔަވަން އެމް.އެމް.އޭއިން ސްކޮލަރޝިޕް ދެނީ

މާލެއަށް ލަފާ ފުރާ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކެއް ޕީޕީއެމުން ފަށައިފި

ޑރ.ޝަހީމް މާފަންނު ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވާލައްވައިފި

އޮސްޓްރޭލިއާ "ފައިން ފުޑްސް" ފެއަރގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

3 ރަށަކުން ގޯއްޗަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

މީމިސް މެދުވެރިކޮށް އެއްކުރި މަޢުލޫމާތުން ކުރިމަގަށް ފައިދާކުރާނެ - އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 1471 1472