ރާއްޖެއިން އަނެއްކާވެސް ކޮމަންވެލްތާ ގުޅެނީ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އެފްސީ ދޫނޑިގަލޯނާ ރަޖިސްޓްރީކޮށް އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އިންތިޚާބުކޮށްފި

ރައީސް ޞާލިޙުގެ ފަރާތްޕުޅުން ރައްޔިތުންނަށް ޖާފަތެއް ދެއްވައިފި

"ސިޔާސީ ހައްޔަރީން މިނިވަންކުރުމާ ބެހޭ ކޮމިޓީ" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކުލަވައިލައްވައިފި

"ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ" ގެ ނަމުގައި ކޮމިޝަނެއް އުފައްދަވައިފި

މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީގުކުރަން ޚާއްސަ ކޮމިޝަނެއް އެކުލަވާލައިފި

ޤައުމު ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ކަންކަން ކުޅިވަރުން ދަސްވޭ - ރައީސް ނަޝީދު

ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ ޢީދަކީ ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ބޮޑު ހަރަކާތެއް- މިނިސްޓަރުން

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 1776 1777