ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ނިންމާލައިފި، ރައްޔިތުންގެ ޤައުމީ ނިންމުން މާދަމާ!

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑިކަމަށްވާ މިއަދު އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމާއި ހަމައަށް ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް 2 ކެންޑިޑޭޓުންވެސް ނިންމާލާފައިވަނީ ސުލްހަވެރިކަމާ އަމާންކަމާއެކުއެވެ. ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ރަސްމީކޮށް ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ 2 ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، އެފަރާތްތަކަށް ތާޢީދު ކުރާ ފަރާތްތަކާއެކު ވެރިރަށް މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޙާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވެއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ލިބޭފަދަ ނުވަތަ ތާއީދު ކުޑަވާފަދަ ނުވަތަ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒެއް ފޯރާފާނެ އެއްވެސް ކަމެއް މިއަދު ހަވީރު 6 ން ފެށިގެން 24 ސެޕްޓެންބަރު ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6 އާ ދެމެދު، އެއްވެސް ވަޞީލަތެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަންގާފައެވެ. އަދި އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ 44 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުނަގާ ދުވަހުގެ ކުރީ ދުވަހު ހަވީރު 6 ން ފެށިގެން ވޯޓުނަގާ ދުވަހުގެ ފަހުދުވަހުގެ ހެނދުނު 6 އާ ދެމެދު، އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް، ނުވަތަ ތާއީދު ހޯދުމަށް މަގުފަހިވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށެވެ.

ދުނިޔޭގައި ހައިހޫނުކަން ތަހައްމަލުކުރަންޖެހޭ އާބާދީ އިތުރުވަނީ- އެފް.އޭ.އޯ

"ރައީސް މައުމޫން ސަލާމަތްކުރަންކަމަށް ބުނެ މަސައްކަތްކުރަނީ ހެޔޮއެދޭ ބައެއްނޫން"

އަންދާޒާކުރި ވަރަށްވުރެ މިއަހަރު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 16 އިންސަތަ އިތުރުވެއްޖެ

ރައީސް ޔާމީންގެ ތަރައްޤީގެ ސްޕީޑާއި އެއްހަމައެއްގައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓަށް ރާއްޖެ ތަރައްޤީއެއް ނުކުރެވޭނެ - މިނިސްޓަރ ސަޢީދު

ރަޝިޔާ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ދެން ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރާނީ ރުބެލް އާއި ޔުއާނުން

އެމްއެންޔޫގެ ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންއިން މިމަހުގެ ފަހުކޮޅު ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން ބާރުއަޅާ ބަޔަކަށް ޝަރަފުވެރިން ތާޢީދުކުރުމުން ސުވާލު އުފެދޭ- ރައީސް

ބަހުގައި ހުޅުމާލެއަށް ، މީ ބޮޑުފަސޭހައެއް

ސިއްރުފެންފުށީގައި ބެހެއްޓި ބުދުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 1471 1472