ޖަރުމަނުވިލާތައް އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ ނުފޫޒެއް ނުފޯރާ- އަންގެލާ މަރކެލް

ހޮހަޅައިން ކުދިން ސަލާމަތްކުރުމަށް ހިންގި ހިތްވަރުގަދަ އޮޕަރޭޝަން

ޑރ ޝަހީމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ ޔާސިރު ޤާދީ މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއް ދެމިއޮތުމަކީ ނާދިރުކަމެއް - ރައީސް

މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ.ޔާސިރު ޤާޟީ ޑރ.ޝަހީމަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އޮމާން އެއަރއިން އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެއަށް ވައިގެ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެއް ހަމަޔަކުން ވަގުތު ދިނުމާއި ބެހޭ އުސޫލަށް ޚިޔާލު ހޯދަން ހުޅުވާލައިފި

ޑރ.ޝަހީމަށް މުފްތީ މެންކު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އަވަސް ފަރުވާ ދިނުމަށް ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް އިފްތިތާހު ކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 1415 1416