ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ނިންމާލައިފި، ރައްޔިތުންގެ ޤައުމީ ނިންމުން މާދަމާ!

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑިކަމަށްވާ މިއަދު އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމާއި ހަމައަށް ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް 2 ކެންޑިޑޭޓުންވެސް ނިންމާލާފައިވަނީ ސުލްހަވެރިކަމާ އަމާންކަމާއެކުއެވެ. ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ރަސްމީކޮށް ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ 2 ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، އެފަރާތްތަކަށް ތާޢީދު ކުރާ ފަރާތްތަކާއެކު ވެރިރަށް މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޙާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވެއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ލިބޭފަދަ ނުވަތަ ތާއީދު ކުޑަވާފަދަ ނުވަތަ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒެއް ފޯރާފާނެ އެއްވެސް ކަމެއް މިއަދު ހަވީރު 6 ން ފެށިގެން 24 ސެޕްޓެންބަރު ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6 އާ ދެމެދު، އެއްވެސް ވަޞީލަތެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަންގާފައެވެ. އަދި އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ 44 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުނަގާ ދުވަހުގެ ކުރީ ދުވަހު ހަވީރު 6 ން ފެށިގެން ވޯޓުނަގާ ދުވަހުގެ ފަހުދުވަހުގެ ހެނދުނު 6 އާ ދެމެދު، އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް، ނުވަތަ ތާއީދު ހޯދުމަށް މަގުފަހިވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށެވެ.

ޤައުމީ ޓީމަށް މަރުޙަބާކިޔައި، އައު ރަންވޭ ހުޅުވުމަށް މިއަދު ހަވީރު ކުލަގަދަ ހަރަކާތްތަކެއް!

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެމެރިކާގެ ރައީސަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް މޫސުން ގޯސްވެދާނެތީ ވައިޓް އެލާރޓް ނެރެފި

30 އަހަރަށް ފަހު އޭދަފުށިން ގޯތި ދޫކުރަން ނިންމައިފި

ބޭރު ބައެއްގެ ބަދަލުގައި، ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން އެއާޕޯޓު ހިންގުމަކީ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް- އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން

ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ނަމާދުކުރަން ފަށައިފި

ފާއިތުވެދިޔަ 5 އަހަރު، މޯލްޑިވިއަންގެ ޙިދުމަތްތަކަށް އިންގިލާބީ ކުރިއެރުމެއް

ނުފޫޒުގަދަ ޤައުމުތަކުން ބޭނުންވަނީ ގޮނޑިކޮއްކޮ ސަރުކާރެއް ރާއްޖޭގައި އުފައްދަން- ޑރ.ޝަހީމް

ލޯން އިންޓްރެސްޓް ކުޑަކުރަން އިދިކޮޅުން ވަޢުދުވިއިރު، ސަރުކާރުން އޮތީ އެވަޢުދު ފުއްދާފަ - މިނިސްޓަރ މުޢިއްޒު

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 1471 1472