ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ނިންމާލައިފި، ރައްޔިތުންގެ ޤައުމީ ނިންމުން މާދަމާ!

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑިކަމަށްވާ މިއަދު އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމާއި ހަމައަށް ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް 2 ކެންޑިޑޭޓުންވެސް ނިންމާލާފައިވަނީ ސުލްހަވެރިކަމާ އަމާންކަމާއެކުއެވެ. ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ރަސްމީކޮށް ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ 2 ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، އެފަރާތްތަކަށް ތާޢީދު ކުރާ ފަރާތްތަކާއެކު ވެރިރަށް މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޙާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވެއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ލިބޭފަދަ ނުވަތަ ތާއީދު ކުޑަވާފަދަ ނުވަތަ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒެއް ފޯރާފާނެ އެއްވެސް ކަމެއް މިއަދު ހަވީރު 6 ން ފެށިގެން 24 ސެޕްޓެންބަރު ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6 އާ ދެމެދު، އެއްވެސް ވަޞީލަތެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަންގާފައެވެ. އަދި އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ 44 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުނަގާ ދުވަހުގެ ކުރީ ދުވަހު ހަވީރު 6 ން ފެށިގެން ވޯޓުނަގާ ދުވަހުގެ ފަހުދުވަހުގެ ހެނދުނު 6 އާ ދެމެދު، އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް، ނުވަތަ ތާއީދު ހޯދުމަށް މަގުފަހިވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޒޯންގެ ދަށުން ބިންދޫކުރަން ހުޅުވާލައިފި

މީދުއާއި ހިތަދުއާ ދޭތެރޭ ބުރިޖެއް އަޅައިދޭނަން- ރައީސް ޔާމީން

ކުރީގެރައީސް ނަޝީދު އައްޑޫ ސިޓީއަކަށް ހެދީ ނަމެއްގައި - މިނިސްޓަރ ޠާރިޤު

ތުރާބުލުސްގައި ހަމަލާބަދަލުކުރަން ހުއްޓާލަން އެކުލަވާލި އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވޭތޯ ބަލާނަން: އދ

ޓްރަމްޕްގެ ނުރައްކާތެރި ރިޔާސީ ޢަމުރެއް

ޕީއެސްއެމްގެ މީޑިޔާ ސެންޓަރުތަކުގެ ނޫސްވެރިންނަށް ހިންގި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ

ފިފްތް ޕަވަރ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ނޮވެމްބަރު މަހު ކަރަންޓް ދޭން ފަށަނީ

އެއްބަސްވުން އުވިއްޖެނަމަ އީރާނުން ޔުރޭނިއަމް ފައްކާކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިޢާދަކުރާނެ- ލަރްޖާނީ

ނަންގަހާރުގައި ދިން ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 68އަށް

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 1471 1472