ކެމްބޯޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ސިފަކުރެއްވީ "މިރެކަލް"އެއްގެ ގޮތުގައި

"ކަންކަމާ ފިކުރު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ދިފާޢީ ނިޒާމު ބަލިކަށިވޭ"

ވާހަކަފޮތް ކިޔަައިދިނުމަކީ ކުދިންގެ ވިސްނުމާއި ސިކުނޑި ތަރައްޤީވާ ކަމެއް - ދިރާސާ

ތިން އެކުވެރިން، ބައިސްކަލުގައި ތަޖަކިސްތާނުން ޙައްޖަށް

މުސްކުޅި ވުމަށްފަހު އަލުން ޒުވާންކަމަށް ދެވިދާނެތަ؟

އުމުރުން 16އަހަރު، ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެެއް ހަދަން ގަދަ ހިތްވަރެއް

ކުރަހަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޝަމީން ބުނަނީ "އައި ގޮޓް ޔޫ މޭން"

ޝާއިލާގެ ހުވަފެން: އަމިއްލަ އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވައި މީހުން ތަމްރީނުކުރުން

"ހިލްޓޮޕް ބައި މުނާ" ލާން ފަސޭހަ، ހިތްގައިމު އެކްޓިވް ވެއަރއެއް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 12