3 ރަށެއްގެ ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭތަންތަން މަރާމާތު ކުރަނީ

އާ އޮނިގަނޑާއިއެކު ނަރުހުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް ނިންމައިފި

68 ވަނަ ވޯލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީ މިއަދު ޖެނީވާގައި ފެށިއްޖެ

"އިސް ރަށްވެހިންނާއެކު" ޕްރޮގްރާމް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ގާފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި އަލަށް ހެދި ވޯޑު ހަވާލުކޮށްފި

ކަނޑިތީމް ޞިއްޙީ މަރުކަޒު 24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކަށް

އދ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ނަރުހުން -/10,000 ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި

ށ. މިލަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ބޮޑުކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

މި ސަރުކާރުން ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް ގެންނާނެ-ޒުހޫރު

1 2 ... 325 326 327 328 329 330 331 ... 334 335