ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޞިއްޙީ ޤަވާއިދުގައިވާ ކަންކަން ޙާޞިލް ކުރެވޭ

ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވުމުގެ 2ވަނަ ޕްރޮގްރާމް

"މީހުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް މަދުވުމަކީ ގޮންޖެހުމެއް"

ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލައްވައިފި

ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ކްލިނިކްތަކަށް އޮތް އިތުބާރު ބޮޑުކުރަނީ

މުލަކުގެ އެފް.ސީ.އެސް ސެންޓަރަށް މިނިސްޓަރު ޒިޔާރަތްކޮށްފި

އެންޓިބައޯޓިކަށް ނުގުޑާ ބެކްޓީރިއާ ފެތުރޭވަރު ބަލަން ހަދާ ޕްލޭން

ޑަޔަލިސިސް ސެންޓަރ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރަނީ

ގާތުން ކިރު ދިނުން - ކުޑަދަރިފުޅުގެ ދުޅަހެޔޮކަމާ ގުޅިފައި

1 2 ... 324 325 326 327 328 329 330 ... 369 370