ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ބިންގާ އަޅައިފި

2 ސްކޫލެއްގައި ހެލްތްސްކްރީން ޕްރޮގާރާމްފަށައިފި

އޭޑީކޭއިން އޯޑިއޮލޮޖީ،ސްޕީޗް އެންޑް ލެންގުއޭޖް ތެރަޕީގެ ހިދުމަތް

3 ރަށެއްގެ ހެލްތް ސެންޓަރު މަރާމާތުކުރަނީ

ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ 74 ތަނެއް މަރާމާތުކޮށްފައިވޭ - ހެލްތް މިނިސްޓަރ

އަމާނަތަކަފުލްގެ އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތް އަތޮޅުތަކަށް ފުޅާކުރަނީ

ވިލިމާލެ ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަންނަ މަހު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

އައިޖީއެމްއެޗުން އެމްއާރްއައިގެ ޚިދްމަތް ފަށަނީ

ސިއްޙީ ދާއިރާ އަށް އެހީވުމަށް އިންޑިއާއިން ބޭނުންވޭ- އިންޑިއާ

1 2 ... 223 224 225 226 227 228 229 ... 239 240