ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ބިލް ފާސްކޮށްފި

އެޗް.އައި.ވީއާއި ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލިންދިނުން

ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރާ މިންވަރު ދަށްވެއްޖެ

ސީލިންގ އިން ފެންލީކްވުމުން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފެން ހެދިއްޖެ

ވިލިމާލެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

2 އަތޮޅަކަށް މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވަނީ

އުރީދޫއިން އައިޖީއެމްއެޗަށް ޑިފިބްރިލޭޓާގެ 6 މެޝިން ހަދިޔާކޮށްފި

ލައިސެންސިންގ އެގްޒޭމްއަށް 9 ޑޮކްޓަރަކު ރަޖިސްޓަރކޮށްފި

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލާއެކު ސިއްޙީދާއިރާއަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް

1 2 ... 222 223 224 225 226 227 228 ... 239 240