ބަލިތައް ނައްތާލުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަމަށް ރާއްޖެއިން އެދިއްޖެ

ބިދޭސީންނަށް ޚާއްޞަ ހެލްތު ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހަނިމާދޫގައި ފަށައިފި

ބޭސްފަރުވާއަށް ދިއުމަށް މިމަހުގެ މިހާތަނަށް އެކަނިވެސް 1922 ޓިކެޓު ދޫކުރި: ހީނާ

ހޯއްގޮވާ ކެއްސުމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިން ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

އިންފުލުއެންޒާ ޖެހިގެން އިތުރު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

700 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޓެސްޓްކޮށްފި؛ ފައިލޭރިއާގެ އިތުރު ކޭސްއެއް ނުފެނޭ

ބަލިމީހުން އުފުލުމުގައި ލަސްވާ މައްސަލަ މާރިޗުން ފެށިގެން ނިމުމަކަށް އަންނާނެ: ޑރ. ޚަލީލް

ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އެންމެ މުހިންމީ މުއާމަލާތުކުރުން ރަނގަޅުކުރުން: ޤާސިމް

ކާށިދޫގައި އުޅެނީ ނާރުގެ ބައްޔެއް، ސީދާ ބަލި ދެނެގަތުމަށް އަންނަމަހު ދިރާސާއެއް ކުރަނީ

1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 426 427