ދިވެހިންނަށް ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވައި ދިނުމުގައިވެސް ދިވެހިން

ސެނެހިޔާ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަނީ

ކޫލިންގ ސިސްޓަމަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލު ނުކުރެވި ލަސްވީ ބޭނުންވާ ތަކެތި ރާއްޖެ ނުގެވެނިގެން- އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް

ޤާބިލު ނަރުހުން: ސިއްޙީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުން

ދެމަސްދުވަހު ތެރޭގައި ބ.ކެންދޫގެ 15 މީހަކު ޑެންގީއަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އައިޖީއެމްއެޗުގައި ސަރޖަރީތައް ހެދުން މެނދުކެނޑުމަށްފަހު އަލުން ފަށައިފި

އައިޖީއެމްއެޗުން ރޯދަމަހު ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް

ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކީ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުން ނެތުން - ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް

ސްޕެޝަލިސްޓު ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ވަރަށް ކާމިޔާބު

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 114 115