މިދިޔަ މަހު އެކަނިވެސް 99 މީހަކު އިންފްލުއެންޒާއަށް ޕޮޒިޓިވް

ހޮސްޕިޓަލުތައް އަޕްގްރޭޑުކޮށް ނިމުމުން 1،300 ވަޒީފާ އުފެދޭނެ!

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޑެންގީ ޖެހިގެން ކުރި ރިޕޯޓުތައް ގިނަ - އެޗްޕީއޭ

ވަކިން ސިނގިރޭޓް ވިއްކައިގެން 28 ތަނެއް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ރޯގާ ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރާ އަދަދު އިތުރުވަނީ ސަމާލުވޭ

11 އެމްބިއުލާންސް ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި

ސިއްޙީދާއިރާއިން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަކީ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަކަށް ހަދާނަން - އަމީން

ސިއްޙީދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ޚިދުމަތައް އިސްކަން ދިނުން މުހިއްމު-މިނިސްޓަރ

ލ.އަތޮޅުގެ ސިއްޙީ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމަށް މަހާސިންތާއެއް ބާއްވަފި

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 120 121