"އެންޑޯމެޓްރިއޯސިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް"ގެ ނަމުަގައި ޖަމްޢިއްޔާއެއް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

އާންމު ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރެމުންދާކަމަށްބުނެ ސްކޫލުތައް ބަންދުކުރަން ލަފާދީފައެއް ނުވޭ- އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

އައްޑޫ ސިޓީ ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި 5 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލު ކުރަނީ

ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ 2 މަޝްރޫޢެއް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

ސްރީލަންކާއާއި އިންޑިއާއާއި މެލޭޝިއާއިންވެސް އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގައި އިތުރު ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅަނީ

ގޮންޖެހުންތައް އެބަހުރި، އެކަމަކު އިތުބާރު ހިފޭ ނިޒާމަކަށް ސިއްޙީ ނިޒާމް ހަދާނަން - މިނިސްޓަރ

"ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން މިއަހަރު ހައްލުވާނެ"

ހެލްތް ޕްރޮމޯޝަން އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑެއް ރައީސް އެކުލަވާލައްވައިފި

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 109 110