ކޯވިޑް-19 : ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ މެދުވެރިކޮށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 21.7 މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ

ރާއްޖޭގައި ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ފެތުރޭ ނިސްބަތް މީގެކުރިން ނުދާ މިންވަރަކަށް ދަށަށް ހިނގައްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ބިދޭސީންނަށް ޚާއްސަ، 800 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ކޯވިޑް-19 : ހިންމަފުށީގައި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އުޅޭތޯ ބެލުމަށް ނެގި 146 ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 6 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : "ޓްރާންސިޓް ކަރަންޓީން"ގައި މިވަގުތު 830 މީހުން

ކޯވިޑް-19 : އިންޑިއާ ރައްޔިތުން އަނބުރާ ޤައުމަށް ފޮނުވާލުމަށް އިތުރު 2 ފްލައިޓު

ކޯވިޑް-19 : ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 80އަށް

"ޝަކުންތަލާ ދޭވީ" ވެސް ޕްރިމިއަރ ކުރާނީ ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމްގައި

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 195 196