ށ. ފުނަދޫ ކޯވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ދެމަފިރިން ބަލިން ރަނގަޅުވެ ދޫކޮށްލައިފި

ކޯވިޑް-19 : މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 75 މީހުން، ގިނައީ ބިދޭސީން

ފުއްޕާމޭގައި ކަނަމަދުކޮޅެއް ތާށިވި ތުއްތު ކުއްޖާގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު، ބުދަ ދުވަހު ޢާއިލާ ރާއްޖެ އަންނަނީ

ކޯވިޑް-19 : ބަލިފެތުރޭ މިންވަރު ކޯންޓްރޯލްކުރުމުގައި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބުނަސް ފިޔަވަޅުތަކަށް އަދި ލުއިދެވޭކަށް ނެތް - ޑރ. ޝަޙީދު

ކޯވިޑް19 : ހުއްދަތައް ހަމަނުކޮށް ދަތުރު ހަމަނުޖެއްސުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : އެއްވެސް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެގެން އެޗް.ޕީ.އޭއަކުން މެސެޖެއް ނުކުރާނެ - ޑރ.ނަޒްލާ

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 81 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އަތޮޅުތަކުގައި ކުރި ނާރުގެ ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޝަން އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި

ކޯވިޑް-19 : ހޯނޑެއްދުއިން 25 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 238 239