ލޭގެ ޕްރެޝަރ ދަށްކުރަން ކަސްރަތާއި ކެއުމުގެ އާދަ ރަނގަޅުކުރުން މުހިންމު

ކޯވިޑް-19 : "އިތުރު ގްރޭޑްތަކަށް ކިޔަވައިދޭން ފެށިއަސް އިތުރު ނުރައްކަލެއް ނެތް"

1

ކޯވިޑް-19 : "މުވައްޒަފުން އެންޓި-ބޮޑީ ޓެސްޓްހެދުމަކުން ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލެއް ނުކުރެވޭނެ"

ކޯވިޑް-19 : އެމެރިކާއިން 150،000 ޑޮލަރުގެ ސަލާމަތީ ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

އިލާ މޯލްޑިވްސްއިން އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރުމަށް 3،000 ޕީޕީއީ ހަދިޔާކޮށްފި

ކޯވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާ ބައެއް ސާމާނު ޔުނިސެފުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޢަދަދު 3000ން މައްޗަށް: ދިވެހިން ޕޮޒިޓިވްވާ މިންވަރު އިތުރު ވަނީ

ކޯވިޑް-19 : އިޤްތިޞާދު ކުރިއަރާނީ، ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކާތެރިވެވުނު މިންވަރަކުން - މިނިސްޓަރ ފައްޔާޟް

ކޯވިޑް-19 : މަސައްކަތް މިކުރަނީ އެންމެ އަވަހަށް ވެކްސިން ލިބޭ އެއް ޤައުމަށްވާން - މިނިސްޓަރ އަމީން

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 214 215