އިތުރު 3400 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

މިއަދުވެސް ކޯވިޑްގެ ޢަދަދުތައް 100 އިން މަތީގައި

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގައި ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ތަމްސީލުކުރަން ރައްޖޭގެ ނަން ހުށަހަޅައިފި

ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޖާގަ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިއްޖެ

ކޯވިޑުން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 80،000 އިން މައްޗަށް

މިއަދު 1606 މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރި

އިތުރު 169 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ ރީޖަނަލް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި

ވޭތުވެދިޔަ 10 އަހަރުގެ ޓްރެންޑް: މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ އުމުރު 14އަހަރަށް

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 328 329