ފައިލޭރިއާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ރާއްޖޭގައި އެބަހުރި: ޑރ.ޚަލީލު

މާލޭ ސަރަޙައްދުން ފެނުނު ކޭސްތަކާއެކު ފައިލޭރިއާ ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު 32 އަކަށް

ކޯވިޑްގެ އައު ވޭރިއަންޓެއް ފެތުރޭތީ، ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާއިރު ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ބިދޭސީންގެ އާބާދީ ބޮޑު ސަރަޙައްދުތަކަށް އިސްކަންދީގެން ފައިލޭރިއާއަށް ސްކްރީން ކުރަނީ

މަދިރި އާލާވާގޮތަށް ހުރި ތަންތަން، ފައިލޭރިއާއިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ނައްތާލުން މުހިންމު

ހުޅުމާލެއިންވެސް ފައިލޭރިއާގެ ކޭހެއް ފެނިއްޖެ

ފައިލޭރިއާއަށް އިތުރު 6 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމްލަ ޢަދަދު 25އަށް

ޓާސްކް ފޯހެއް އެކުލަވާލާއި، ފައިލޭރިއާއަށް ސްކްރީން ކުރުން ފުޅާކުރަނީ

ކުޅުދުއްފުށިން ފައިލޭރިޔާއަށް އިތުރު ދެމީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 ... 424 425