ހައްދުންމަތީގެ ރަށްރަށުގެ ސިއްޙީ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ އެ އަތޮޅަށް

"ޝިކާވަތި" - އާސަންދައަށް ސުވާލާއި ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ފަސޭހަ ނިޒާމެއް

އައިޖީއެމްއެޗުގައި ކަކުލު ހުޅު ބަދަލުކުރަން ޝޯޓްލިސްޓު ކުރި ބައެއް މީހުންގެ އޮޕަރޭޝަން ޓްރީޓޮޕްގައި ކުރަނީ

އާ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ އެމްއާރްއައި މެޝީން އައްޑުއަށް

ދެ ރަށެއްގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހަދާ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ ޑިޒައިން ހެދުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ތެލެސީމިއާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް މަހަކު 12 ހާސް ރުފިޔާ ދަޢުލަތުން ހޭދަކުރޭ

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަކީ ހައްލެއް ނޫން - މިނިސްޓަރ އަމީން

އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ އެމްއާރްއަައި މެޝިން މިއަދު އައްޑޫއަށް

2 ރަށެއްގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށް އެ 2 އިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 120 121