ރާއްޖެއިން އިތުރު 18 މީހުން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 36،000އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން

އައިސީޔޫގައި ބޭނުންކުރާ ސާމާނު އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ސޮނެވާ ކުންފުނިން ނ އާއި ބ.އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ބައެއް ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : ވެކްސިން ޖަހަންޖެހޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރަނީ

50 އަހަރުން މަތީގެ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ލިބޭނެ - ޤައުމީ ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް

1

އައިފޯނަށް ޚާއްސަ "އާސަންދަ" މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ތަޢާރަފްކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައިޖެހޭ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންދަނީ އިތުރުވަމުން - ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ

ކޯވިޑް-19 : އެންޓިބޮޑީ ސަރވޭ ހެދި މީހުންގެ ތެރެއިން %10 މީހުންނަށް ބަލިޖެހިފައިވަނީ ނޭނގި

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 255 256