ކުޅުދުއްފުށީގައި ކޯވިޑް ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކޮންމެ ރަށަކުން ޓީމެއް ނަގަނީ

އިތުރު 600 މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

2 މަހަށްފަހު މާލެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޢަދަދު 60އިން މައްޗަށް

ކުއްލި ހާލަތުގައި ބަލި މީހުން އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތް އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް

ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލަކީ މާލެއަށް ޖަމާވުން ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެކަމުގެ ހެއްކެއް - ވިސާމް

"ވިނަވި" ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ރިކުއެސްޓްތައް ފޮނުވަމުންދޭތޯ ޔަޤީންކުރޭ - އައިޖީއެމްއެޗް

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 7 މަސްދުވަހު އާސަންދައިން 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވޭ

ޢާއްމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފި

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 328 329