ކޯވިޑް-19 : އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުގައި 100،000 އަށްވުރެ ގިނަ ޕީ.ސީ.އާރް ޓެސްޓް ހަދައިފި

ކޯވިޑް-19 : މިއަދު ބަލި ޖެހުނު މީހުންނާއި ރަނގަޅުވި ޢަދަދު އެއްވަރު

ޕޮޒިޓިވްވާ ދަރިވަރުންނާއި ކަރަންޓީނަށްދާންޖެހޭ ދަރިވަރުންނަށް އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނު ހެދޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަނީ

ށ. ފުނަދޫ ކޯވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ދެމަފިރިން ބަލިން ރަނގަޅުވެ ދޫކޮށްލައިފި

ކޯވިޑް-19 : މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 75 މީހުން، ގިނައީ ބިދޭސީން

ފުއްޕާމޭގައި ކަނަމަދުކޮޅެއް ތާށިވި ތުއްތު ކުއްޖާގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު، ބުދަ ދުވަހު ޢާއިލާ ރާއްޖެ އަންނަނީ

ކޯވިޑް-19 : ބަލިފެތުރޭ މިންވަރު ކޯންޓްރޯލްކުރުމުގައި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބުނަސް ފިޔަވަޅުތަކަށް އަދި ލުއިދެވޭކަށް ނެތް - ޑރ. ޝަޙީދު

ކޯވިޑް19 : ހުއްދަތައް ހަމަނުކޮށް ދަތުރު ހަމަނުޖެއްސުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : އެއްވެސް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެގެން އެޗް.ޕީ.އޭއަކުން މެސެޖެއް ނުކުރާނެ - ޑރ.ނަޒްލާ

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 239 240