ނޭޝަނަލް އެމްބިއުލަންސްގެ ޚިދުމަތް އަންނަމަހު ފަށަނީ

ސިއްޙީ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔުނިވަރސިޓީއަކާއިއެކު އެއްބަސްވެއްޖެ

ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން އެއްވިއުގަ އަކުން ގުޅާލުމާބެހޭ، ބ.އަތޮޅު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިންމާލައިފި

މިއަހަރު ޑެންގީގެ ކޭސްތައް އިތުރު - އެޗްޕީއޭ

މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ކުޅުދުއްފުށީގައި ޑެންގީ ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރު- އެޗްޕީއޭ

ސްޕެޝަލިސްޓް 40 ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީންކުރަނީ

ޑޮކްޓަރުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ޢިލްމީ ދިރާސާތައްކުރުން މުހިންމު - ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

އެމްއެންޑީއެފުގެ އެހީގައި ފުވައްމުލަކުން މާލެއަށް ބަލިމީހަކު ގެނެސްފި

ސިނގިރޭޓް އެތެރެކުރުމަށް އަހަރަކު 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 114 115