ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖޭގެ 5 ސަރަޙައްދެއްގައި ފަރުވާދޭ ފެސިލިޓީތައް ޤާއިމުކޮށްފި

ދަރަވަންދޫގައި އެމަޖެންސީ މެޑިކަލް ސެންޓަރެއް ޤާއިމް ކުރަން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

ބެލަރޫސްއިން ރާއްޖެ ނާދެވި ތިބި ދިވެހިން ގެނައުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި

ފުރަބަންދުގައިވެސް، މަތީ ތަޢުލީމް ހުއްޓިފައެއް ނުވޭ

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުން ހަދަމުންދާ ބައެއް ޓެސްޓްތައް މެދުކެނޑިއްޖެ

ލ. ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ކޯވިޑް-19އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ދެކުނު ކޮރެއާއިން ރާއްޖެއަށް 150 ޓެސްޓް ކިޓް ހަދިޔާކޮށްފި

ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޢަދަދު މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެއްޖެ

1

ކޯވިޑް-19 : އައިޖީއެމްއެޗުގައި 50000 ވުރެ ގިނަ ޕީސީއާރް ޓެސްޓް ހަދައިފި

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 214 215