ލޮލުގެ ބަލިތަކުގެ ފަރުވާއާއި ގުޅޭ ކޮންފަރެންސްއެއް ރާއްޖޭގައި ފަށައިފި

13 އަތޮޅެއްގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓްސް ހޯދަނީ

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އުފެދުމުގައި ސިކުނޑީގެ ޚާއްޞަ ވަކި މައްސަލައެއް ހުންނަ މިންވަރު ގިނަކަން އޭޑީކޭއިން ހެދި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި

ގައިންގަޔަށް އަރާބަލިތައް ނައްތާލުމުގައި ރާއްޖެއިން ވަނީ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދާފައި- މިނިސްޓަރ

ހޭންޑް ފުޓް އެންޑް މައުތު ޑިސީސްއަށް ސަމާލުވޭ - އެޗްޕީއޭ

ސިއްޙީ ދާއިރާގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަށް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުންހިފުމަށް މިނިސްޓަރ ގޮވާލައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ސައިންޓިފިކް ޖަރނަލް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ނެރެފި

ނޭޝަނަލް ޕޭޝަންޓް ސޭފްޓީ ފްރޭމްވޯރކް އިފްތިތާހުކޮށްފި

އިންޑިއާގެ އާރްސީސީއާއެކު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމާއެކު ކެންސަރުގެ ބަލިމީހުންނަށް ފަސޭހައިން ޚިދުމަތް ލިބޭނެ - އަމީން

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 128 129