ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުރެގެންވެސް ބަލިމީހާގެ ސިއްޙީ ވަނަވަރު ދެން ބަލާލެވޭނެ - ހެލްތު މިނިސްޓަރ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ސިއްޙީ ނިޒާމު އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ނަރުހުންނާއި ފޫޅުމައިންގެ ގޮތުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޙަރަކާތްތެރިވާ މައްސަލަ ބަލަނީ

ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ނެދަލޭންޑްސް އަތުން ޖަރުމަނު ބަދަލު ހިފައިފި

"ސެންޓަރ ފޯރ މެންޓަލް ހެލްތު"ގެ ދަށުން ނަފްސާނީ ބަލިތަކާ ދެކޮޅަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށަނީ

ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި މެންޓަލް ހެލްތްކެއަރ ކޯޑިނެޓަރުން ބޭތިއްބުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހުޅުވައިފި

އެންމެން ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ޓީބީ ނައްތާލެވިދާނެ- ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޒުހައިރު

ހަކުރުބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކަށް އެކަން ނޭނގޭ

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 109 110