ކޯވިޑް-19 : ބަލިމީހުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލާއިރު ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާލައިފި

އެޕޮޓެކްސް ކޯރޕުން އުފައްދާ މެޓްފޯރމިން ޓެބްލެޓް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކުން މަނާކޮށްފި

ކުރިން ސިޒޭރިއަން ހަދާފައިވާ މާބަނޑު މީހަކު އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ވިއްސައިފި

އައު އާންމު ޙާލަތުގައި މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓް ހުޅުވުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ފަށައިފި

ސިއްޙީ ފަރުވާއަށް ބޭރަށް ފޮނުވަންޖެހޭ މީހުން ނުފޮނުވި ލަސްވަނީ ޤައުމުތަކުގެ ބޯޑަރުތައް ނުހުޅުވާތީ - އާސަންދަ

ކޯވިޑް-19އިން ސަލާމަތްކަން ހޯދޭނީ ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް ބަދަލުކޮށްގެން

ޓެލިކިލާސް ކުރިއަށްގެންދެވޭނީ މުދައްރިސުން އަހުލުވެރިކޮށްގެން

ބޯޑަރުތައް ބަންދުވުމުގެ ސަބަބުން އިންޑިއައިން ރާއްޖެ ނުގެނެވިހުރި ބޭސް ގެނައުމުގެ ހުއްދަދީފި

ކޯވިޑް-19: 91000އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ވަނީ ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފައި - އެޑިއުކެޝަން މިނިސްޓްރީ

1 2 ... 10 11 12 13 14 15 16 ... 211 212