ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން، އަނބުރާ ޚިދުމަތަށް ނެރުމަށް ޚާއްޞަ އުސޫލެއް

ރާއްޖެއަކީ ހެޕަޓައިޓިސް ބީ ކޮންޓްރޯ ކުރެވިފައިވާ ޤައުމެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފި

އިސްރަށްވެހިންނަށް ޚާއްސަ ކްލިނިކެއް - ގޭގައި ތިބެގެން މެމޯ ހެއްދޭނެ

އިންފުލުއެންޒާ ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރު، މިހާތަނަށް 19 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ޞިއްޙަތާބެހޭ ވަޒީރަށް ލަފާދެއްވުމަށް 3 ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަވަން ނިންމަވައިފި

ފައިލޭރިއާއަށް ޓެސްޓްކުރުމުގެ ޙަރަކާތެއް އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށްޓަވަނީ

ވިލިމާލެއާއި މާލެއާ ދެމެދު ސީއެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ 3 ސަރަޙައްދެއްގައި ރިހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާ ދިނުމަށް މަރުކަޒު ޤާއިމްކުރުމަށް ނިންމަވަައިފި

މެޑިކަލް ޗެކަޕްއާއެކު އާސަންދަ ސްކީމްގެ ތެރެއިން ކުރާ ޚަރަދުތައް މަދުކުރެވޭނެ: ހީނާ

1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 426 427