ކޯވިޑް-19 : އިތުރު މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެ ޖުމުލަ ޢަދަދު 155އަށް

އައު ޢާއްމު ޙާލަތު : "ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ހުޅުވާލާނީ ޒަރޫރީ ޚިދުމަތްދޭ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތައް އެކަނި"

ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ނިޒާމް ލާމަރުކަޒީ ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން މި ޙާލަތުން އެނގިއްޖެ - ޙެލްތު މިނިސްޓަރ

ކުރިއަށް އޮތް 2 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ނިއު ނޯމަލް"ގެ އުޞޫލުތައް ޢާއްމުކުރާނެ - ހެލްތު މިނިސްޓަރ

ހުުމާލޭގައި ތަރައްޤީކުރި 300 އެނދުގެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ އައިޖީއެމްއެޗާއި ޙަވާލުކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެ، ޖުމުލަ ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 128އަށް

ފިޠުރު ޢީދު: ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި، ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރައްވާ - ރައީސް

ކޯވިޑް-19 : މިއަދު އެކަނިވެސް ބަންގްލަދޭޝްގެ 350 މީހުން ފުރުވާލައިފި

ކޯވިޑް-19 : ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރު 198 މީހަކު އަނބުރާ ޤައުމަށް ފުރުވާލައިފި

1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 202 203