ޤައުމީ މަންހަޖް ތަންފީޒް ކުރުމާ ބެހޭ ސެމިނާއެއް ފެށިއްޖެ

ބޭރަށް ކިޔަވަންދާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ތ.އަތޮޅުގެ ސުކޫލުތަކަށް ތައުލީމާއިބެހޭ ވަޒީރުގެ ހާއްސަ ޒިޔާރަތެއް

ކުއްލިއްޔާގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

އެޕްލިކޭޝަން ތައްޔާރުކުރާ ބަޔަކާއެކު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ތަޢުލީމާ ބެހޭ ވަޒީރު ތ. އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަށް

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ބިލް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ސައުދީ ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މަންދު ކޮލެޖުގެ މޭ އިންޓޭކު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި

1 2 ... 175 176 177 178 179 180 181 ... 184 185