މާލޭ ސިޓީގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މާދަމާ ފަށަނީ

ގެމަނަފުށީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިންކުރުމަށް ހަވާލުކުރައްވައިފި

ވިލިމާލެ ވަގުތީ ފެރީ ޓާރމިނަލްގެ މަސައްކަތް 3 މަސް ތެރޭ ނިމޭނެ

މަނަދޫގައި ޔޫތު ސެންޓަރަކާއި ވޮލީކޯޓެއް އަޅަނީ

އަމިން އެވެނިއުގެ ބައެއް އެޕާޓްމަންޓްތައް ދައްކާލަނީ

ލ.ބޮޑު މަގު ހުޅުވުމުގެ ކުރިން، ފެންވަރު ބެލުމުގެ ސަރވޭ ފަށައިފި

ގުރައިދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށްޓަވައިފި

މާލޭގެ މަގުތައް މަރާމާތުކުރާނެ ގޮތުގެ ޓައިމްލައިނެއް އާންމުކޮށްފި

ފޮނަދޫ މިސްކިތުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިއްޖި

1 2 ... 384 385 386 387 388 389 390 ... 406 407