ހެލްތް މިނިސްޓަރ ޚާއްޞަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޅ.އަތޮޅަށް

ރައީސް ޔާމީން، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް

ބްރިޖްގެ ފުރަތަމަ ތަނބު ލޮނުގަނޑު މަތިން ފެންނަން ފަށައިފި

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން، މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް

ވިލިނގިލީ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފި

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ޖަސްލާ ބާއްވަވައިފި

ހިންނަވަރުގައި ހެލްތީ ލައިފްސްޓައިލާބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް

މާލޭ ސިޓީގެ މަގުތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އޭދަފުށީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ރަސްމީކޮށް ފަށްޓަވައިފި

1 2 ... 383 384 385 386 387 388 389 ... 406 407