ކައުންސިލްތަކަށް ފަޅުރަށް ދޫކުރާ މުއްދަތު 25 އަހަރަށް އިތުރުކުރަނީ

އެއަރޕޯޓާއެކު އަލިފުށީގައި ސިނާޢީ ސަރަޙައްދެއް ޤާއިމުކުރާނަން: ރައީސް

އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތުގައި ސީޕްލޭން ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ

މަސް ބޭރުކުރުމަށް 3000 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ބޯޓެއް ގެންނަނީ

އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަނީ ރައްކާތެރި ބޯޓެއް: އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން

އެއަރ އެމްބިއުލާންސް ޚިދުމަތާއެކު ކުއްލި ފަރުވާ ޔަޤީންކަމާއެކު އަވަހަށް

މިއަދުން ފެށިގެން ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަންތަކުން ނަގާނީ 750 ރުފިޔާ

ކެޓް ޝެލްޓަރ ހަދާދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިނާ ކުރި ދާއިމީ މިސްކިތް އަންނަ ހަފްތާގައި ހުޅުވަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 569 570