ބިދޭސީން އެތެރެކުރާ އޭޖެންސީތައް ރޭންކުކުރަން ފަށަނީ

އެއްގަމު އުޅަނދުތަކާއި ސިނގިރޭޓު ހިމެނޭހެން ކުރިންދެމުންދިޔަ އިމްޕޯޓު އިނާޔަތް ކަނޑާލަނީ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން މިކްސްޑް ރެސިޑެންޝަލްއާއި ވިޔަފާރިއަށް ބިން ދޫކުރަނީ

ހުރިހާ ބިދޭސީންގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހު މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރަނީ

މަތީ ސާނަވީ ތަޢުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި އިތުރުކޮށްދޭނަން: ރައީސް

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުން މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކުރަން ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލަނީ

އަޅާނުލާ އޮތުމަށްފަހު ބޮޑު ޚަރަދެއްކޮށްގެން ރަސްމީ ފާލަން މަރާމާތުކުރަން ހަވާލުކުރީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި: ވަޒީރު

ފެލިވަރުގައި އަލަށް ގާއިމުކުރާ 100 ޓަނުގެ ކޭނަރީގެ ޑިޒައިނިން މަސައްކަތް ފަށައިފި

މާލޭގައި ވެހިކަލް ތޮއްޖެހޭ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ދުބާއީގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 596 597