މާލޭގެ ފިހާރަތަކާއި ކެފޭތަކުން އަނެއްކާވެސް 24ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްލިބޭނެ ގޮތް

ނޮވެލްޓީ ބުކް ފެއަރ އިއްޔެ ހަވީރު ހުޅުވައިފި

"އެލިއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިން "އިމާރާތް ކުރުމުގެ އައި.އެސް އޯ މިންގަނޑު

ޑޮލަރުން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 34.3 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައިވޭ - މީރާ

އަތޮޅުތެރޭގައި ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމަށް ލުއި ލޯނެއް ދޫކުރުން އަންނަ މަހުތެރޭ

2013 ވަނަ އަހަރު ހިއްސާގެ 176 މުއާމަލާތް ކުރެވިފައިވޭ

ކ.ފަރުކޮޅުފުށީގައި ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

ޓާޓާއިން އަޅާ ފްލެޓްތަކާއިމެދު އަދިވެސް ގޮތެއް ނުނިމި

ޓީ.އެމް.އޭއިން އެކުންފުނީގެ އާ ލޯގޯ ތައާރަފްކޮށްފި