މިދިޔަ މަހު ބާޒާރުގައި އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ތިނެއް އިންސައްތަ މައްޗަށް

" އައިކެއާރ ހޮސްޕިޓަލު" ގެ ފަރާތުން އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ދޭންފަށައިފި

އެސްޓީއޯއަށް ލިބެންޖެހޭ ރުފިޔާ ނުލިބި ތެލުގެ އާ ޝިޕްމަންޓެއް ނުގެނެވޭނެ

ޑޭޝް-8 މަރުކާގެ އާ މަތިންދާބޯޓެއް ގަތުމަށް ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފި

މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ ފީ ނުދައްކައިފިނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ އިދާރާއިން އަންނަ އަހަރު މިޔަންމާއަށް އިތުރުއެހީ ދެނީ

އެސެމްބްލްކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމަށް އާ ޤަވާއިދެއް

މާލީބާޒާރު ރެގިއުލޭޓްކުރުމަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް

ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ކެމިކަލް ބްރޭންޑެއް ރާއްޖެއަށ