އިތުރު އުމްރާނީ ތަރައްގީ ގެނައުމަށް އިގްތިސާދީ އިސްލާހުތައް ގެންނަން ޖެހޭ

މިރޭ ދަންވަރު ވަތަނިއްޔާގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވެދާނެ

މާލެ ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓިކެޓްގެ ބަދަލުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ކާޑެއް

ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިސާރވް 6 އިންސައްތަ ދަށަށް

ނައިޓް މަރކެޓްއަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ތަރުހީބު ލިބެމުންނުދޭ

ޖީއެމްއާރަށް 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ - ޔާމީން

މާޗް މަހު ޗައިނާގެ ސިނާއީ ދާއިރާ ކުރިއަރާފައިވާ މިންވަރު ދަށްވެއްޖެ

އެމް.އެމް.އޭގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ދެބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި

އޮކްސި-އީލައިޓްޕްރޯ އަދި ވާރސަ ވަން ބޭސްފިހާރަތަކުން ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފި