ފިކްސްޓް ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަރނެޓް ބޭނުން ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު މައްޗަށް

ސިންގަޕޫރުގައި ބޭއްވުނު ފޯރަމަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ފޯރަމެއް - ރައީސް ޔާމީން

"ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް"ގެ ހަރަކާތްތައް މިއަދު ފަށައިފި

އިންވެސްޓް ފޯރަމްގައި ރާއްޖޭގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މައިގަނޑު 5 މަޝްރޫއެއް

ޖަޕާނުގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއަރާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މިންވަރު އިތުރުކޮށްފި

އެމްޓީޑީސީން ހެރެތެރެ ރިސޯޓް އަނެއްކާވެސް ހިންގަން ފަށައިފި

ނަރުދަމާއާއި ފެނުގެ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ ލޯނުތައް ހަމަޖައްސަން މަސައްކަތްކުރަނ

ޖެނުއަރީ މަހު އާމްދަނީގެގޮތުގައި މީރާއަށް 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ޗައިނާގެ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ވިޔަފާރި މިދިޔަ މަހު ހެޔޮ ފާލަކަށް އެޅިފައި