ކ.ފަރުކޮޅުފުށީގައި ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

ޓާޓާއިން އަޅާ ފްލެޓްތަކާއިމެދު އަދިވެސް ގޮތެއް ނުނިމި

ޓީ.އެމް.އޭއިން އެކުންފުނީގެ އާ ލޯގޯ ތައާރަފްކޮށްފި

ވީ އެލް ޑީ ސިސްޓަމް އަތޮޅުތެރެއިން ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަނީ

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިއާއިއެކު މާފުށީގެ ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް

އެޕަލް އާއައިފޯންގެ އުފެއްދުންތައް އިއްޔެ މެންދުރު ކެލިފޯނިއާގައި ދައްކާލައިފި

އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ފައިނޭންޝަލް ސްކީމްތައް ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ފަރާތްތަކަށް

ފުވައްމުލަކު އެއަރޕޯޓުގައި ހަރުކުރާ ލައިޓުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ

ކްރިޝް3 ގެ ލަވައެއް ރާއްޖޭގައި ދެއްކުން މަނާކޮށްފި