ގެދޮރުވެރިކުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ސީ ކެޓަގަރީއަށް ލިބޭ ހީކުރިވަރަށްވުރެ ކުޑަ

ޓުވިޓަރއިން ހަތް ދިހަ މިލިއަން ހިއްސާ ވިއްކަން ނިންމައިފި.

ދަނޑުވެރިކަމަށް ފަޅުރަށްރަށް ދޫކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އަންގައިފި

މިހާތަނަށް 18.9މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ސަބްސިޑީ މަސްވެރިންނަށް ދެވިއްޖެ- ފިޝަރީޒް

އެމެރިކާގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ފާއިތުވި ތިން މަސް ތެރޭ ނުދާހާ ދަށަށް

މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ނައިޓް މާރކެޓް އަންނަ މަހުގެ އެކަކުން ދިހައަކަށް

އޫރިދޫ މޯލްޑިވްސް ކުންފުނީގެ ސީ.އީ.އޯ އަކަށް ވިކްރަމް ސިންހަ

ޗައިނާއިން ބޭރު ގައުމުތަކާއެކު ކުރާ ގަނެވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ ދަށަށް

އަހަރު ނިމިގެންދިޔައިރު ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަންހުރީ 3.7 އިންސައްތައިގަ