ޗައިނާ-މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމްގެ އެގްޒިބިޝަން ފެށިއްޖެ

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ގާއިމް ކުރުމާއިގުޅޭ ސެމިނަރ އެއް ފަށައިފި

ޗައިނާ ފޯރަމް ސިންގަޕޫރު ފޯރަމަށްވުރެއް ކާމިޔާބުވާނެ - މިނިސްޓަރ

"ފްރީ ބޭސިކް" ޚިދުމަތް، އުރީދޫން ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށްފި

ތިންވަނަ "މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް" އިންޑިއާގައި

ޔަންމާ 60 ހޯސްޕަވަރގެ އިންޖީން ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ތައާރަފްކޮށްފި

"މެޑިހެލްޕް" އިން ބޭސްފަރުވާއަށް ދާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދެނީ

"ގްރީން ޓެކްސް"އަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ސެމިނަރ އެއް ބާއްވައިފި

އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މައުރަޒާއި ގުޅޭ އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި