އެމްޓީޑީސީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަންނަ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ބާ

ދިރާގުން 3G ގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފޯރުކޮށްދީފި

ހުޅުމާލޭ މިނީ މޯލުން ޖާގަ ބޭނުންފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ

'އަބާވް' އެކްސްޕޯގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ޓްރާންސްޕޯޓް ފޯރ މޯލްޑިވްސް.ލޓޑގެ ޚިދުމަތް އަންނަ އަހަރު ފަށަނީ

ހިލޭ ބޯނަސް ޑޭޓަރ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އުރީދޫއިން ފަށައިފި

ދިރާގުން ބާއްވާ ޢީދު ޝޯ މާދަމާރޭ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި

މާފަރު އެއަރޕޯޓް އަވަހަށް ނިންމުމަށް ސަރުކާރުން ބޮޑު އިސްކަންދޭނެ

ނ އަތޮޅަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ވަރުގަދަ ޒޯނަކަށް ވެގެންދާނެ