ސައިކަލުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކޮށް ފޭރާމުން ނަގާ ޑިއުޓީ މާފުކުރަނީ

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މައާފްކުރުމުގެ ނަތީޖާދަނީ ފެންނަމުން- މިނިސްޓަރ

ތިލަފުށީގައި ޒަމާނީ ވިޔަފާރި ބަނދަރަކާއި ފްރީ ޓްރޭޑް ސަރަހައްދެއް

ޖީއެސްޓީ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު މީރާއިން އާންމުކޮށްފި

ކެލާ އާއި އައްޑު އަތޮޅުގައި އިތުރު މަޝްރޫއުއެއް ފަށަނީ

ޑިއުޓީ މައާފްކުރުމުގެ އުސޫލު ކަސްޓަމް ސާވިސަސް އިން އާންމު ކޮށްފި

2014 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު %5 ކުރިއެރުމެއް ހޯދާފައިވޭ-

ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށް ވިއުގައެއް ޤާއިމް ކުރަނީ

ޓާޓާއިން ހަދާ ފްލެޓްތަކުގެ ރީޓެއިލް ޒޯންތަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލުން