ދިރާގުން ރާއްޖޭއަށް އައިފޯން 6S އާއި 6S ޕްލަސް ތައާރަފްކޮށްފި

ކުރެހުންތެރިންނަށް ހާއްސަ ފިހާރައެއް އާޓް ގެލަރީގައި ހުޅުވަނީ

ރަންދިހަ ފަހެއް ނޫޓް ސީރީޒްގެ ވަގުނޫޓެއް ނުހެދޭނެ: އެމްއެމްއޭ

500 ރުފިޔާގެ ނޫޓުތަކަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

"ރަން ދިހަ ފަހެއް" ނޫޓް ސީރީޒް ނެރުން - ނޮވެމްބަރު އެކެއްގައި

ދިރާގުގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހަދިޔާއަކަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ޑާޓާ

އިންވެސްޓް ފޯރަމާއި އެކު ރާއްޖެއަށް ގިނަ އިންވެސްޓްމަންޓް ތަކެއް

މާވާރުލުގައި ތަރައްގީ ކުރާ އެއާޕޯޓުގެ %80 މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ