ތިންވަނަ "މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް" އިންޑިއާގައި

ޔަންމާ 60 ހޯސްޕަވަރގެ އިންޖީން ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ތައާރަފްކޮށްފި

"މެޑިހެލްޕް" އިން ބޭސްފަރުވާއަށް ދާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދެނީ

"ގްރީން ޓެކްސް"އަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ސެމިނަރ އެއް ބާއްވައިފި

އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މައުރަޒާއި ގުޅޭ އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މިއަހަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްގައި 600 ކުންފުނި ބައިވެރިވާނެ

މިހިން ލަންކާގެ 143 ޑޮލަރުގެ ފެއަރއަށް ބޮޑު ޑިމާންޑެއް

މީރާއަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 889.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

އުރީދޫ އަށް 'މޯބައިލް މަނީ' ތައާރަފް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިއްޖެ