މާފަރުން ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުރާ ބިންތަކުގެ ބިޑް އިވެލުއޭޓްކޮށްފި

ސިލްކް ރޫޓަކީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް މުހިންމު މަޝްރޫޢެއް- ރައީސް

"މެރިން ހަލް އިންޝުއަރެންސް" ސްކީމް އެލައިޑުން ތަޢާރަފްކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށި އަދި ފުނަދޫގައި އެއަރޕޯޓް ހަދާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ދިރާގުން ސްމާޓް ހޯމް ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކޮށްފި

ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓާއި ބެހޭ ފޯރަމެއް ފަށައިފި

އެމްއައިބީ ތިނަދޫ ބްރާންޗް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

އަމާޒަކީ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިންގގެ ހަބަކަށް ރާއްޖެ ހެއްދެވުން

އޭދަފުށީގައި މީރާގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުއްވައިފި