މާލެއިން ހުޅުލެއަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފެރީޓާރމިނަލްއެއް

200އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ވެއިޓިންގ ލިސްޓްގައި

މިފްކޯގެ ފިހާރައެއް އިންޑިޔާގެ ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ހުޅުވަނީ

"ގެޓްސެޓް" ލޯން ސްކީމާ ބެހޭ ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

ދިރާގުން އައު މޮބައިލް ޑޭޓާ ޕެކޭޖްތަކެއް ތައާރަފް ކޮށްފި

"ދިވެހި ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިޔާ" އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ހުޅުމާލޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތަށް އައު ކުންފުންޏެއް އުފައްދަނީ

އަންނަ އަހަރު އުފެއްދުންތެރިކަން 10.5 އިންސައްތަ ކުރިއަރާނެ

03 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެސް.ޓީ.އޯގެ ދަރަނި ދައްކާ ނިމޭނެ-