އަޙްމަދު ރިޟުވާން

1569 ލިޔުން

ގާލާ ރައުންޑަށް ދަތުރުކުރާ ފުރަތަމަ 6 ބައިވެރިން އިޢުލާން ކުރުން

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ޕިއާނޯ ރައުންޑްގެ ޝޯވތައް މިރޭ

ހޮޅުދޫގައި ތަރައްޤީގެ 2 މަޝްރޫޢު ރައީސް އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވައިފި

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިމާރާތްކޮށް ނިންމަނީ

މިއަހަރު ތެރޭ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ 91 މަޝްރޫޢެއް ކުރިއަށްދާނެ

ވަންދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ޓެސްޓް ރައުންޑްތައް ފަށަނީ

އިންޑިއާ ސަފީރު ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ތިނަދުއަށް ގެންދިޔަ 1.2 މެގަވޮޓުގެ ޖަނަރޭޓަރު އިންސްޓޯލްކުރުން

ތިނަދޫއަށް މާދަމާ މެންދުރުފަހު ކަރަންޓް ދެނީ

" ފޮރިން އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަހި ޤައުމަކަށް ރާއްޖެ ހަދާނަން "

އައިޑަލް ކާމިޔާބުވުމުގައި - ޕީ.އެސް.އެމް ޓީމުގެ ހިއްސާ ބޮޑު

"މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް" - ނުބަލާ ދޫކޮށްލެވޭ ވަރުގެ ޝޯވއެއް ނޫން

" މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް " ޕްރިމިއާކުރުން މިރޭ

އެއަރޕޯޓުގެ ރަންވޭ މަރާމާތުކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ތަރައްޤީގައި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ބައިވެރިވުން

ދެ މަޝްރޫޢެއްގެ މަސައްކަތް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި

ހާބަރު ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރުމަށް އެސް.ޓީ.އޯއާއި ހަވާލުކޮށްފި

މާލޭގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖެއް ޤާއިމްކުރަނީ

އެކުވެރިކަމުގެ ސިފަތައް ކުރިއަށް ނެރުން މުހިއްމު - މިނިސްޓަރ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޢަރަބި މީޑިއަމަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

1 2 ... 66 67 68 69 70 71 72 ... 78 79